JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU
Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE KROZ OSIGURAVANJE USLUGA U ZAJEDNICI SF.3.4.11.01.0432, koji se financira iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027., SZOD objavljuje
JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE KROZ OSIGURAVANJE USLUGA U ZAJEDNICI SF.3.4.11.01.0432
Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.
Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje:
organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr. ) i/ili zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.
Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se za 54 starijih osoba i/ili osoba s invaliditetom sa područja Grada Zagreba.
Usluga se počinje pružati ovisno o zaprimljenim iskazima interesa, a predvidivo od druge polovice svibnja.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA
Na Javni poziv za iskaz interesa mogu se prijaviti ciljne skupine ovog Javnog poziva odnosno osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
Osobe starije od 65 godina:
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i
• čiji mjesečni prihodi:
   -za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   -za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
   - za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
te
Odrasle osobe s invaliditetom:
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine ovog Poziva i
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

DOKAZNA DOKUMENTACIJA
Prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:
Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
Izjavu o broju članova kućanstva
Osobe starije od 65 godina:
Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža. *(u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva) i
Izjavu o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
Odrasle osobe s invaliditetom:
Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika i
Izjava o broju članova kućanstva i ispunjen Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu i
Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
NAČIN I ROK PRIJAVE
Prijave na Javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se od 9. svibnja 2024. godine od 08:00 sati do 17. svibnja 2024. godine do 16:00 sati putem niže naznačenog obrasca.
Svi prijavljeni bit će kontaktirani od strane sindikata te zamoljeni za dostavu potrebne dokumentacije propisane Pozivom, a kako bi se potvrdili navodi iz prijavnog obrasca i osigurao ulazak u projektne aktivnosti sukladno propozicijama Poziva. U slučaju da pojedina prijavljena osoba neće moći dokazati prihvatljivost svoga statusa, mjesto za ulazak u projektne aktivnosti ponudit će se prvoj/prvom idućem prihvatljivom sudioniku.

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U PROJEKTU
Nakon zaprimanja svih iskaza interesa sa pripadajućom dokumentacijom zaprimljenih u roku, vršit će se odabir sudionika koji će biti uključeni u projekt.
Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija-dokazane pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.
1. Kriterij: Dokazana pripadnost ciljnoj skupini
U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavnom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokaznom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjete za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.):
Osobe starije od 65 godina:
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
• čiji mjesečni prihodi:
-za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
-za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
- za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge-usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, te

Odrasle osobe s invaliditetom:
• koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i
• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta–oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i
• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Osobe koje su zadovoljile osnovni kriterij, ulaze u daljnji proces odabira te će se sastaviti rang liste za područje Grada Zagreba, a prema datumu i vremenu zaprimanja prijava na Javni poziv za iskaza interesa te će prednost imati osobe čiji su iskazi interesa ranije zaprimljeni za pojedino područje.
Ukoliko dvoje ili više prijava na Javni poziv za iskaz interesa ima isti datum i vrijeme zaprimanja, primjenjuje se dodatni kriterij: Visina mjesečnih prihoda. Prijave na Javni poziv za iskaz interesa koje imaju zadovoljen osnovni kriterij, te isti datum i vrijeme zaprimanja, prednost prilikom odabira imat će prijave tj. iskazi interesa odnosno osobe koje imaju manje mjesečne prihode.
Po završetku postupka odabira, bit će na službenoj internetskoj stranici https://szod.org/zazeli-prevencija-institucionalizacije objavljene rang liste osoba koje su poslale svoje prijave na Javni poziv za iskaz interesa. Rang liste će biti dostupne i u prostorijama Sindikata.
PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA
Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljaju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE KROZ OSIGURAVANJE USLUGA U ZAJEDNICI  SF.3.4.11.01.0432, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ("Narodne novine", broj 42/18).
Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i program Zaželi možete poslati na mail zeljka.lelas@gmail.com ili se obratiti na broj 091 6316 140.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Sindikata zaposlenika osiguravajućih društava - SZOD
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. 
Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
OBRAZAC ZA ISKAZ INTERESA ZA KORIŠTENJE POTPORE I PODRŠKE U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA S INVALIDITETOM U OKVIRU POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZAŽELI - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE
PODACI O KORISNIKU
Podnesi
Hvala vam.
22.04.2023DJELATNICA/DJELATNIK ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA
„ZAŽELI - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“ - Oglas za radno mjesto
Djelatnica/djelatnik za potporu i podršku starijim osobama
Radno mjesto
Mjesto rada: GRAD ZAGREB
Broj traženih radnika: 9
Vrsta zaposlenja: Na određeno (30 mjeseci)
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Nema naknade
Natječaj vrijedi od: 22.04.2024.
Natječaj vrijedi do: 29.04.2024.
Uvjeti na radnom mjestu: Terenski rad 
Posloprimac
Razina obrazovanja: Nije važno
Radno iskustvo: Nije važno
Opis posla: Potpora i podrška starijim osobama, tj. ciljanoj skupini
Pružanje usluge potpore i podrške uz podjelu paketa potrepština, koja uključuje: organiziranje prehrane; obavljanje kućanskih poslova; održavanje osobne higijene; zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba
Ostale informacije: Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „ZAŽELI - PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE“, Sindikat zaposlenika osiguravajućih društava objavljuje:
Javni poziv za zapošljavanje pružatelja usluga
radi popunjavanja devet (9) radnih mjesta „Djelatnica/djelatnik za potporu i podršku starijim osobama“ na određeno vrijeme (30 mjeseci) u Gradu Zagrebu.
Svaka zaposlena osoba pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.
Pružatelji potpore i podrške starijim osobama obavlja sljedeće poslove: svojim radom i aktivnostima poboljšava kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),pružaju podršku krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.
Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
-           prijavu
-           životopis,
-           presliku osobne iskaznice
-           dokaz o najviše završenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
-           Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
-           uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.
Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta šalje se skenirano na e-mail adresu zeljka.lelas@gmail.com s oznakom ‘’Zaželi – prevencija institucionalizacije„ u naslovu maila najkasnije do 29.04.2024. do kraja dana.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Stručno povjerenstvo koje imenuje predsjednica sindikata provest će provjeru sposobnosti kandidata za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa kroz razgovor (intervju).
Kandidati čije su prijave zadovoljile formalne uvjete bit će o terminu provjere sposobnosti putem razgovora (intervjua) obaviještene putem e-pošte.
Za kandidate koje ne pristupe provjeri sposobnosti kroz razgovor (intervju) u određenom terminu, smatrat će se da su povukli prijavu na oglas.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835
Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Poslodavac: Sindikat zaposlenika osiguravajućih društava - SZOD
E-mail adresa: zeljka.lelas@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Sindikata zaposlenika osiguravajućih društava - SZOD. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije.
Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus
Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Sindikata zaposlenika osiguravajućih društava - SZOD
Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. 
Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Back to Top