VIJESTI

19.12.2022.

Objavili smo oglas za radna mjesta u sklopu projekta Zaželi, faza III. Detalje možete naći u tekstu ispod.
DJELATNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 19.12.2022.
Natječaj vrijedi do: 28.12.2022.

Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Radno mjesto
Mjesto rada: GRAD ZAGREB
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na određeno (6 mjeseci)
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Nema naknade
Natječaj vrijedi od: 19.12.2022.
Natječaj vrijedi do: 28.12.2022.

Posloprimac
Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
Radno iskustvo: Nije važno
Opis posla: Potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Ostale informacije: Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA objavljuje:
Javni poziv za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine
radi popunjavanja jednog (1) radnog mjesta „Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ na određeno vrijeme (6 mjeseci) u Zagrebu.

Uvjeti:
- najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (podrazumijeva osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom),
- osoba je prijavljena u evidenciju nezaposlenih HZZ-a,
- prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada kako slijedi: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.
Osoba pripadnost ranjivoj skupini dokazuje sljedećim dokumentima:
Žene od 50 godina i više
- osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom
- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnji ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice
- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
- Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice
- Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
- Potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine
- Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice
- Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb

Pružateljica potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama obavlja sljedeće poslove: svojim radom i aktivnostima poboljšava kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),pružaju podršku krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
-           prijavu
-           životopis,
-           presliku osobne iskaznice (ako je primjenjivo)
-           dokaz o najviše završenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
-           dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (ne starije od 05.10.2022.)
-           Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
-           uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
-           dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini ili više ranjivih skupina (ako je primjenjivo)
Na oglas se mogu prijaviti samo osobe ženskog spola.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidatkinja predočit će se izvornik.
Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta šalje se skenirano na e-mail adresu zeljka.lelas@gmail.com s oznakom ‘’Zaželi – prijava za zapošljavanje’’ u naslovu maila najkasnije do 28.12.2022. do kraja dana.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Stručno povjerenstvo koje imenuje predsjednik udruge provest će provjeru sposobnosti kandidatkinja za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa kroz razgovor (intervju).
Kandidatkinje čije su prijave zadovoljile formalne uvjete bit će o terminu provjere sposobnosti putem razgovora (intervjua) obaviještene putem e-pošte.
Za kandidatkinje koje ne pristupe provjeri sposobnosti kroz razgovor (intervju) u određenom terminu, smatrat će se da su povukle prijavu na oglas.

Cilj projekta „OSTATI AKTIVNE I UKLJUČENE U ZAJEDNICI“ je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu. Zaposlit će se 1 prethodno nezaposlena žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, uz davanje prednosti teže zapošljivim/ranjivim skupinama. U razdoblju od 6 mjeseci svojim će radom poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (osobe u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćne osobe, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima, održavanju čistoće stanova, pri oblačenju i svlačenju, higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo uz pratnju i pomoć.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 
E-mail adresa: zeljka.lelas@gmail.com

18.11.2022.

Objavili smo oglas za radna mjesta u sklopu projekta Zaželi, faza III. Detalje možete naći u tekstu ispod.
DJELATNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 8
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 17.11.2022.
Natječaj vrijedi do: 25.11.2022.

Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Radno mjesto
Mjesto rada: GRAD ZAGREB
Broj traženih radnika: 8
Vrsta zaposlenja: Na određeno (6 mjeseci)
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Nema naknade
Natječaj vrijedi od: 17.11.2022.
Natječaj vrijedi do: 25.11.2022.

Posloprimac
Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
Radno iskustvo: Nije važno
Opis posla: Potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Ostale informacije: Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA objavljuje:
Javni poziv za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine
radi popunjavanja osam (8) radnih mjesta „Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ na određeno vrijeme (6 mjeseci) u Zagrebu.

Uvjeti:
- najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (podrazumijeva osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom),
- osoba je prijavljena u evidenciju nezaposlenih HZZ-a,
- prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada kako slijedi: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.
Osoba pripadnost ranjivoj skupini dokazuje sljedećim dokumentima:
Žene od 50 godina i više
- osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom
- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnji ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice
- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
- Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice
- Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
- Potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine
- Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice
- Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb

Pružateljica potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama obavlja sljedeće poslove: svojim radom i aktivnostima poboljšava kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),pružaju podršku krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
-           prijavu
-           životopis,
-           presliku osobne iskaznice (ako je primjenjivo)
-           dokaz o najviše završenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
-           dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZ-a (ne starije od 05.10.2022.)
-           Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
-           uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
-           dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini ili više ranjivih skupina (ako je primjenjivo)
Na oglas se mogu prijaviti samo osobe ženskog spola.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidatkinja predočit će se izvornik.
Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta šalje se skenirano na e-mail adresu zeljka.lelas@gmail.com s oznakom ‘’Zaželi – prijava za zapošljavanje’’ u naslovu maila najkasnije do 25.11.2022. do kraja dana.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Stručno povjerenstvo koje imenuje predsjednik udruge provest će provjeru sposobnosti kandidatkinja za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa kroz razgovor (intervju).
Kandidatkinje čije su prijave zadovoljile formalne uvjete bit će o terminu provjere sposobnosti putem razgovora (intervjua) obaviještene putem e-pošte.
Za kandidatkinje koje ne pristupe provjeri sposobnosti kroz razgovor (intervju) u određenom terminu, smatrat će se da su povukle prijavu na oglas.

Cilj projekta „OSTATI AKTIVNE I UKLJUČENE U ZAJEDNICI“ je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu. Zaposlit će se 8 prethodno nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, uz davanje prednosti teže zapošljivim/ranjivim skupinama. U razdoblju od 6 mjeseci svojim će radom poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (osobe u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćne osobe, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima, održavanju čistoće stanova, pri oblačenju i svlačenju, higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo uz pratnju i pomoć.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 
E-mail adresa: zeljka.lelas@gmail.com

21.10.2022.

Objavili smo oglas za radna mjesta u sklopu projekta Zaželi, faza III. Detalje možete naći u tekstu ispod.
DJELATNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 8
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 20.10.2022.
Natječaj vrijedi do: 28.10.2022.

Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Radno mjesto
Mjesto rada: GRAD ZAGREB
Broj traženih radnika: 12
Vrsta zaposlenja: Na određeno (6 mjeseci)
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Nema naknade
Natječaj vrijedi od: 20.10.2022.
Natječaj vrijedi do: 28.10.2022

Posloprimac
Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
Radno iskustvo: Nije važno
Opis posla: Potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Ostale informacije: Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA objavljuje:
Javni poziv za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine
radi popunjavanja dvanaest (12) radnih mjesta „Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ na određeno vrijeme (6 mjeseci) u Zagrebu.

Uvjeti:
- najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (podrazumijeva osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom),
- osoba je prijavljena u evidenciju nezaposlenih HZZ-a,
- prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada kako slijedi: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.
Osoba pripadnost ranjivoj skupini dokazuje sljedećim dokumentima:
Žene od 50 godina i više
- osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom
- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnji ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice
- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
- Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice
- Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
- Potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine
- Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice
- Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb

Pružateljica potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama obavlja sljedeće poslove: svojim radom i aktivnostima poboljšava kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),pružaju podršku krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
-           prijavu
-           životopis,
-           presliku osobne iskaznice (ako je primjenjivo)
-           dokaz o najviše završenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
-           dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZa (ne starije od 20.10.2022.)
-           Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
-           uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
-           dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini ili više ranjivih skupina (ako je primjenjivo)
Na oglas se mogu prijaviti samo osobe ženskog spola.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidatkinja predočit će se izvornik.
Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta šalje se skenirano na e-mail adresu zeljka.lelas@gmail.com s oznakom ‘’Zaželi – prijava za zapošljavanje’’ u naslovu maila najkasnije do 28.10.2022. do kraja dana.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Stručno povjerenstvo koje imenuje predsjednik udruge provest će provjeru sposobnosti kandidatkinja za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa kroz razgovor (intervju).
Kandidatkinje čije su prijave zadovoljile formalne uvjete bit će o terminu provjere sposobnosti putem razgovora (intervjua) obaviještene putem e-pošte.
Za kandidatkinje koje ne pristupe provjeri sposobnosti kroz razgovor (intervju) u određenom terminu, smatrat će se da su povukle prijavu na oglas.

Cilj projekta „OSTATI AKTIVNE I UKLJUČENE U ZAJEDNICI“ je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu. Zaposlit će se 12 prethodno nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, uz davanje prednosti teže zapošljivim/ranjivim skupinama. U razdoblju od 6 mjeseci svojim će radom poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (osobe u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćne osobe, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima, održavanju čistoće stanova, pri oblačenju i svlačenju, higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo uz pratnju i pomoć.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 
E-mail adresa: zeljka.lelas@gmail.com

07.10.2022.

Objavili smo oglas za radna mjesta u sklopu projekta Zaželi, faza III. Detalje možete naći u tekstu ispod.
DJELATNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

Mjesto rada: ZAGREB
Broj traženih radnika: 12
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Način rada: Smjena - prijepodne
Naknada za prijevoz: Bez naknade
Natječaj vrijedi od: 7.10.2022.
Natječaj vrijedi do: 15.10.2022.

Razina obrazovanja:
Osnovna škola niži razredi
Završena osnovna škola
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo: Nije važno
Ostale informacije: Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Radno mjesto
Mjesto rada: GRAD ZAGREB
Broj traženih radnika: 12
Vrsta zaposlenja: Na određeno (6 mjeseci)
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: Nema naknade
Natječaj vrijedi od: 10.10.2022.
Natječaj vrijedi do: 18.10.2022

Posloprimac
Razina obrazovanja: Najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje
Radno iskustvo: Nije važno
Opis posla: Potpora i podrška starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju
Ostale informacije: Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA objavljuje:
Javni poziv za zapošljavanje pripadnica ciljane skupine
radi popunjavanja dvanaest (12) radnih mjesta „Djelatnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ na određeno vrijeme (6 mjeseci) u Zagrebu.

Uvjeti:
- najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (podrazumijeva osobe bez završene osnove škole, završenom osnovnom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom),
- osoba je prijavljena u evidenciju nezaposlenih HZZ-a,
- prednost pri zapošljavanju imaju ranjive skupine s otežanim pristupom tržištu rada kako slijedi: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.
Osoba pripadnost ranjivoj skupini dokazuje sljedećim dokumentima:
Žene od 50 godina i više
- osobna iskaznica
Osobe s invaliditetom
- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnji ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom
Žrtve trgovanja ljudima
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja
- uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice
- odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.
- Rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice
- Potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci
- Potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine
- Izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice
- Rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb

Pružateljica potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama obavlja sljedeće poslove: svojim radom i aktivnostima poboljšava kvalitetu života krajnjim korisnicima, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl…),pružaju podršku krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti:
-           prijavu
-           životopis,
-           presliku osobne iskaznice (ako je primjenjivo)
-           dokaz o najviše završenoj stručnoj spremi (presliku svjedodžbe),
-           dokaz o prijavi u evidenciju nezaposlenih HZZa (ne starije od 05.10.2022.)
-           Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO-a) o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO-a
-           uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositeljice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);
-           dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini ili više ranjivih skupina (ako je primjenjivo)
Na oglas se mogu prijaviti samo osobe ženskog spola.
U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidatkinja predočit će se izvornik.
Prijava s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta šalje se skenirano na e-mail adresu zeljka.lelas@gmail.com s oznakom ‘’Zaželi – prijava za zapošljavanje’’ u naslovu maila najkasnije do 15.10.2022. do kraja dana.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Stručno povjerenstvo koje imenuje predsjednik udruge provest će provjeru sposobnosti kandidatkinja za obavljanje poslova radnog mjesta iz oglasa kroz razgovor (intervju).
Kandidatkinje čije su prijave zadovoljile formalne uvjete bit će o terminu provjere sposobnosti putem razgovora (intervjua) obaviještene putem e-pošte.
Za kandidatkinje koje ne pristupe provjeri sposobnosti kroz razgovor (intervju) u određenom terminu, smatrat će se da su povukle prijavu na oglas.

Cilj projekta „OSTATI AKTIVNE I UKLJUČENE U ZAJEDNICI“ je uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika, osoba u starijoj životnoj dobi i/ili nemoćnih osoba pružajući im podršku u svakodnevnom životu. Zaposlit će se 12 prethodno nezaposlenih žena s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, uz davanje prednosti teže zapošljivim/ranjivim skupinama. U razdoblju od 6 mjeseci svojim će radom poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (osobe u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćne osobe, pružajući im primjerice pomoć u dostavi namirnica, pripremi obroka u kućanstvima, održavanju čistoće stanova, pri oblačenju i svlačenju, higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, u posredovanju u ostvarivanju raznih prava, podršku kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo uz pratnju i pomoć.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju.
 
E-mail adresa: zeljka.lelas@gmail.com

29.04.2022.

SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA provodio je posljednjih 18 mjeseci projekt „Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036.

Projekt Aktivne i uključene u zajednici se provodio u trajanju od 18 mjeseci, te je ostvario financijsku podršku u iznosu 1.114.391,75 HRK bespovratnih sredstava u 100% iznosu financiranja iz europskog socijalnog fonda - ESF-a. Partneri na projektu bili su HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - REGIONALNI URED ZAGREB te CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB. Suradnja se ostvarila i s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb koji je bio zadužen za organiziranje obrazovanja žena.

Ostvareno je zapošljavanje 12 žena pripadnica ciljane skupine u trajanju od 12 mjeseci, koje su u kontinuitetu pružale usluge potpore i podrške za 72 starije i nemoćne osobe (krajnjih korisnika) s područja Grada Zagreba.
Program Zaželi, faza II direktno pridonosi višestrukim ciljevima: zapošljavanju pripadnica ciljanih skupina nezaposlenih žena s najviše završenom srednjom školom, koje kontinuirano nailaze na niz poteškoća na tržištu rada, te ujedno socijalnom uključivanju krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. Ovaj projekt ima za cilj uključivanje žena u nepovoljnom položaju na tržište rada, što ujedno podrazumijeva borbu protiv siromaštva i smanjenje nezaposlenosti te prevenciju prerane institucionalizacije i poboljšavanje kvalitete života krajnjih korisnika operacije, osoba u starijoj životnoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju ili osoba s invaliditetom pružajući im podršku u svakodnevnom životu.

Na području Grada Zagreb i dalje postoje osobe koje zbog svog zdravstvenog i/ili fizičkog stanja imaju problema pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Također, neke osobe trebaju adekvatniju brigu koja obuhvaća pomoć pri oblačenju i svlačenju, brigu o higijeni ili čišćenje stambenog prostora.
Projektom  Aktivne i uključene u zajednici omogućen je kontinuiran rad pripadnicama ciljane skupine i dan je doprinos smanjenju socijalne isključenosti i poboljšanju kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt je doprinio ublažavanju posljedica njihove dugotrajne nezaposlenosti i riziku od siromaštva, a krajnjim korisnicima povećao razinu kvalitete života.

18.01.2022.

Treće priopćenje za javnost vezano uz projekt „ZAŽELI - program zapošljavanja žena, faza II“ pod nazivom „Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036.

U sklopu provedbe projekta Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036, poseban je osvrt na pružanju pomoći i podrške našim starijim i nemoćnim sugrađankama i sugrađanima. U toj kategoriji krajnjih korisnika najčešće se susrećemo s našim umirovljenicima čija je socijalna slika posebice teška i složena, a svakodnevni život se prečesto svodi na pokušaje pukog preživljavanja.
Skupine naših krajnjih korisnika koji su uključeni u projekt ZAŽELI koji provodi naša organizacija suočavaju se sa socijalnom deprivacijom i niskom razinom mogućnosti participacije u kvalitetnom življenju unutar zajednice. Socijalno i materijalno deprivirani, naši stariji sugrađani i sugrađanke, suočavaju se sa siromaštvom na koje u sklopu projekta ZAŽELI pokušavamo dati adekvatan odgovor.
Naše vrijedne djelatnice svakodnevno pružaju pomoć i podršku našim starijim sugrađanima, ali im uz navedeno omogućavaju i dostavu higijenskih paketa koji se sastoje od niza higijenskih potrepština koje nabavljamo za njih u sklopu projekta. Nažalost, za našu skupinu korisnika šampon, deterdžent, maramice, maske ili dezinficijensi predstavljaju luksuz. I upravo u tom djelu naš Sindikat također pokušava olakšati ionako tešku svakodnevnicu.   
Sve navedeno ne bi bilo moguće bez redovitog financiranja koje se omogućava putem EU fondova i bez podrške Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i centra za socijalnu skrb Zagreb koji djeluju kao upravljačko i posredničko tijelo te kao partner u provedbi projektnih aktivnosti.
Program ZAŽELI je jedan od idealnih primjera postizanja društvene kohezije kroz suradnju različitih organizacija i državnih tijela usmjerenih na uključivanje depriviranih skupina u aktivnosti zajednice te je jedan od odličnih primjera kako doprinijeti strategijama usmjerenima na smanjenje siromaštva u zajednici.
Republika Hrvatska ima jedan od najvećih udjela starijeg stanovništva u Europi (17,7 %)
Zaposlene žene koje pružaju podršku i pomoć krajnjim korisnicima posebice se u okviru Sindikata (SZOD) koji je korisnik sredstava senzibilizira za probleme i poteškoće s kojima se starije i nemoćne osobe u našem društvu suočavaju.
U kontekstu integracije žena pripadnica ciljane skupine na tržište rada, započet je proces detektiranja adekvatnih obrazovnih programa kroz koje bi djelatnice stekle znanja i vještine za samostalno snalaženje na tržištu rada po isteku samih projektnih aktivnosti. Također, posebice se podupire volja i želja djelatnica da se dodatno usavrše u području njege starijih osoba ukoliko se profesionalan karijerni put želi nastaviti u tom važnom i potrebnom sektoru koji primjećuje sve veći nedostatak kvalificiranih i adekvatnih radnika.
SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA koji je Korisnik predmetnog projekta posebice potiče naše sugrađanke i sugrađanke da se jave s iskazanim potrebama za osiguravanjem pomoći starijim osobama u okviru programa ZAŽELI na području grada Zagreba. Iskaz potrebe i provjeru udovoljavate li uvjetima Poziva možete izravno postaviti na kontakte Sindikata, predsjednici Sindikata, gospođi Željki Lelas (zeljkaszod@outlook.com; 091/6316-140). Ovim putem posebice ohrabrujemo sve vas koji imate saznanja o osobama u potrebi da nam se slobodno obratite, jer često puta naši stariji sugrađani kojima je potrebna pomoć trebaju vašu podršku pri iskazivanju svojih potreba. Pomozimo onima kojima pomoć najviše treba i obratite nam se s povjerenjem!


08.08.2021.

Drugo priopćenje za javnost vezano uz projekt „ZAŽELI - program zapošljavanja žena, faza II“ pod nazivom „Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036.

U sklopu provedbe projekta Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036, koji je u potpunosti financiran sredstava iz fondova EU, u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, do konca srpnja u projektne aktivnosti uključeno je ukupno 54 krajnjih korisnika i zaposleno je ukupno 9 žena iz teže zapošljivih skupina.  
U kontekstu provedbe projekta posebice se primjećuje potreba za osiguravanjem redovite skrbi starijim i nemoćnim osobama kroz izravnu podršku i pomoć u kućanstvu te kroz potporu u obavljanju pojedinih aktivnosti koje su vezane uz život u zajednici. Posebice se ističe potreba za pomoć pri odlasku kod doktora i na specijalističke preglede te za pomoć pri odlasku u dućan i pri nabavci redovitih potrepština za kućanstvo.
Zaposlene žene koje pružaju podršku i pomoć krajnjim korisnicima posebice se u okviru Sindikata (SZOD) koji je korisnik sredstava senzibilizira za probleme i poteškoće s kojima se starije i nemoćne osobe u našem društvu suočavaju.
U kontekstu integracije žena pripadnica ciljane skupine na tržište rada, započet je proces detektiranja adekvatnih obrazovnih programa kroz koje bi djelatnice stekle znanja i vještine za samostalno snalaženje na tržištu rada po isteku samih projektnih aktivnosti. Također, posebice se podupire volja i želja djelatnica da se dodatno usavrše u području njege starijih osoba ukoliko se profesionalan karijerni put želi nastaviti u tom važnom i potrebnom sektoru koji primjećuje sve veći nedostatak kvalificiranih i adekvatnih radnika.
SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA koji je Korisnik predmetnog projekta posebice potiče naše sugrađanke i sugrađanke da se jave s iskazanim potrebama za osiguravanjem pomoći starijim osobama u okviru programa ZAŽELI na području grada Zagreba. Iskaz potrebe i provjeru udovoljavate li uvjetima Poziva možete izravno postaviti na kontakte Sindikata, predsjednici Sindikata, gospođi Željki Lelas (zeljkaszod@outlook.com; 091/6316-140). Ovim putem posebice ohrabrujemo sve vas koji imate saznanja o osobama u potrebi da nam se slobodno obratite, jer često puta naši stariji sugrađani kojima je potrebna pomoć trebaju vašu podršku pri iskazivanju svojih potreba. Pomozimo onima kojima pomoć najviše treba i obratite nam se s povjerenjem!


03.11.2020.

Priopćenje za javnost vezano uz projekt „ZAŽELI - program zapošljavanja žena, faza II“ pod nazivom „Aktivne i uključene u zajednici“ UP.02.1.1.13.0036.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne poli objavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU, u okviru Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda, nazvan „Zaželi - program zapošljavanja žena, faza II“. Isti je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju žena na tržištu rada i zaštite prava žena, te promicanje socijalne uključenosti i smanjenje siromaštva. Kroz isti će se zaposliti 12 žena koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a iste će pružati pomoć i podršku za 72 starije osobe kao i osobama u nepovoljnom položaju.

SINDIKAT ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA uspješno je prijavio i ostvario financijsku podršku u iznosu 1.114.391,75 HRK bespovratnih sredstava u 100% iznosu financiranja od strane davatelja sredstava. Projekt će se provoditi 18 mjeseci, a u navedenom razdoblju zaposlit će se žene koje su u evidenciji HZZ-a s najviše srednjom stručnom spremom s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom na razdoblje od 12 mjeseci. Također, osim zapošljavanja, žene će u sklopu projektnih aktivnosti pohađati obrazovanje po svom izboru, a kojim će steći javnu ispravu koja će im osigurati ostanak na tržištu rada i nakon završetka projekta.

Partneri na projektu su HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE - REGIONALNI URED ZAGREB te CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB. Suradnju planiramo ostvariti i s Pučkim otvorenim učilištem Zagreb koji će biti zadužen za organiziranje obrazovanja žena.

Ovaj projekt će biti od velike važnosti za naše bivše, kao i neke sadašnje članove jer ćemo kroz aktivnosti smanjiti siromaštvo, pomoći najugroženijim skupinama, poticati partnerstva na gradskoj razini i na kraju, zajedničkim trudom, naš grad Zagreb učiniti ljepšim i ugodnijim mjestom za živjeti.


1. kolovoz 2020.
Sastanak projektnog tima SZOD-a 
Sastanak je označio početak suradnje Sindikata zaposlenika osiguravajućih društava s Radničkim sindikatom Hrvatske - TIGER te je poslužio za definiranje početnih aktivnosti na projektu i pripremu za predstojeće kvartalno razdoblje.​​​​​​​

21. rujna 2020.

Održan sastanak projektnog tima vezano uz pregled situacije u Republici Hrvatskoj koja se odnosi na kvalitetu radnih mjesta u smislu omogućavanja zdravih radnih mjesta. Projektni tim želi detektirati potencijalne organizacije s kojim se može umrežiti u promicanju zdravih i kvalitetnih radnih mjesta na području RH.
IZRADU OVE INTERNETSKE STRANICE SUFINANCIRALA JE EUROPSKA UNIJA IZ EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA
 SADRŽAJ STRANICE ISKLJUČIVA JE ODGOVORNOST SINDIKATA ZAPOSLENIKA OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA